• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Informuję, że na podstawie ustawy o funduszu sołeckim oraz uchwały Nr 39/V/2015 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25.02.2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, wysokość środków finansowych przypadająca sołectwu Jagodzin w roku 2020 wynosi 23.722,29 zł.

Warunkiem   wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie przez Sołtysa Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec, w terminie do dnia 30 września 2019 roku, wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, uchwały zebrania wiejskiego, protokołu z zebrania wiejskiego, listy obecności na zebraniu wiejskim.

Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki:

- wskazujący konkretne przedsięwzięcia, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

- zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć i uzasadnienie.

Sołtys Sołectwa Jagodzin
Zbigniew Zawadzki