• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Domu Kultury w Jagodzinie odbyło się zebranie wiejskie w którym uczestniczyli mieszkańcy , w  tym również  zaproszony Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Mariusz Wieczorek  oraz Radna Rady Miejskiej w Węglińcu Bogumiła Glonek. Głównym tematem zebrania  były propozycje mieszkańców co do wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2020 rok. W chwili obecnej nie jest jeszcze znana wysokość środków  finansowych. Zgodnie z  ustawą o funduszu sołeckim burmistrz przekazuje taką informację sołtysom w terminie do 31 lipca  poprzedzającego rok  budżetowy.

Nie mniej jednak można przypuszczać ,że będzie to kwota około 23 000 - 24 000 zł. W wyniku dyskusji uczestnicy zebrania zgłosili następujące propozycje co do wykorzystania i przeznaczenia funduszu sołeckiego :

1. Zakup i montaż tablic kierunkowych z oznaczeniem numerów posesji na terenie sołectwa.

2. Doposażenie placu zabaw

3. Zakup umundurowania dla MDP przy OSP  Jagodzin

    Ostateczne decyzje w tym zakresie zostaną podjęte podczas kolejnego zebrania wiejskiego. Wówczas zostanie podjęta  stosowna uchwała .W sprawach różnych mieszkańcy zwrócili uwagę na następujące zagadnienia i tematy.

-Brak drogi dojazdowej do przystanku PKP ,brak oświetlenia , brak wiaty przystankowej. W trakcie  dyskusji zasugerowano Burmistrzowi możliwość zmiany lokalizacji przystanku. Wystąpiono z propozycją wystosowania przez Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu stosownego pisma w tej sprawie do PLK Wrocław.

-Remont drogi wojewódzkiej  296  przebiegającej przez sołectwo Jagodzin. Mieszkańcy jednomyślnie wyrazili swoje niezadowolenie z dotychczasowych działań DSDiK we Wrocławiu .Dopytywali o termin remontu  w/w odcinka. Z wypowiedzi Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca  Mariusza Wieczorka wynika ,że prowadzone są rozmowy na szczeblu DSDiK we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego. Ostateczne decyzje zapadną w drugim półroczu br.

-Potrzeby w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa

-Możliwości lokalizacji miejsc parkingowych na samochody osobowe w rejonie sklepu PHU „Monika” przy posesji Nr 69.

 Odpowiedzi w tych kwestiach udzielali zarówno Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec oraz Sołtys.

 Sołtys          
Zbigniew Zawadzki