• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Z uzyskanych informacji od Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego wynika że: Na spotkaniu w terenie z inspektorem DSDiK i Burmistrzem Gminy Węgliniec uzgodniono , iż remont między Ruszowem a Jagodzinem wykonany zostanie razem z budową chodników na podstawie dokumentacji  projektowej  wykonanej przez DSDiK, gdzie koszt budowy chodnika w 100% pokrywa Gmina. DSDiK  przystąpiło do  przygotowania dokumentów przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy zadania związanego z przebudową drogi  wojewódzkiej Nr 296 w ramach  którego przewiduje się  budowę chodnika i przebudowę  jezdni.

W dniu  26.03.2018 roku DSDiK wysłało do Gminy pismo w sprawie złożonego przez Gminę wniosku o ujęcie w planie zadań drogowych i potwierdzenie deklaracji sfinansowania w 100% zakresu prac związanych z budową chodnika oraz oszacowany koszt całego zadania tj.

Zakres prac związanych z budową chodnika wynosi – 1,8 mln zł

 • budowa chodnika
 • budowa dwóch zatok autobusowych
 • budowa kanalizacji deszczowej
 • usunięcie kolizji z słupami oświetleniowymi
 • usunięcie kolizji z słupami teletechnicznymi
 • przebudowa muru oporowego
 • przebudowa odcinka drogi gminnej
 • przebudowa jezdni – 1,5 mln zł

W planie finansowym DSDiK zabezpieczono środki związane z remontem jezdni i w celu zabezpieczenia środków na budowę chodnika wysłano do Gminy pismo j/w z prośbą o potwierdzenie  pokrycia w 100%  kosztów budowy chodnika. Całkowita wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 3,3 mln zł .

W kwestii  ewentualnej  realizacji  dalszych odcinków drogi  wojewódzkiej Nr 296  DSDiK  poinformowała Gminę, że przeprowadzone analizy szacunkowe przedstawiają się następująco:

 • odcinek w km 55+750 - 58+240  - 3,8 mln zł brutto
 • odcinek w km 61+320 - 62+120 – 1,2 mln zł brutto

W związku z powyższą informacją w sprawie kosztów realizacji w/w inwestycji w dniu 10.05.2018 roku odbyło się spotkanie w siedzibie DSDiK w którym uczestniczył Burmistrz Gminy Węgliniec, Dyrektor DSDiK , kierownik Realizacji Inwestycji oraz Kierownik Działu Planowania. Burmistrzowi Gminy został przekazany kosztorys i w terminie późniejszym została przesłana dokumentacja w celu weryfikacji zakresu budowy chodnika. Dnia 16.08.2018 roku do DSDiK wpłynęło pismo z Gminy w sprawie ponownego przeanalizowania zakresu robót oraz kosztów budowy chodnika, DSDiK po ponownym przeanalizowaniu wszystkich kosztów podtrzymuje swoją decyzję o czym poinformowało Gminę pismem z dnia 05.09.2018 roku.

W roku 2016 Gmina złożyła wnioski do „Programu Infrastruktury Drogowej” na zadania:

 • Budowa Chodnika w miejscowości Czerwona Woda przy DW nr 296-dokumentacja jest opracowywana w zastępstwie inwestorskim przez Gminę w ramach podpisanego porozumienia, w roku 2017 Gmina złożyła wniosek na roboty budowlane które są realizowane na podstawie odrębnego porozumienia o powierzeniu Gminie realizacji zadania.
 • Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka  i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich nr 350 i 296 – ustalono, iż Gmina wykona dokumentację, usunie kolizję z drzewami, ogrodzeniami oraz w miarę możliwości wykupi  lub odda Województwu Dolnośląskiemu brakujące grunty pod chodnik weźmie na siebie jako inwestora zastępczego wykonanie chodnika.

DSDiK aby móc kontynuować procedury związane z przygotowaniem przetargu oczekuje na zabezpieczenie środków finansowych również ze strony Gminy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.