• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Szanowni mieszkańcy informuję, że Instytut Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2018 roku wydał postanowienie, na podstawie art., 5b ust.2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U z 2018 r.poz.1103) zwanej dalej „ustawą o zakazie propagowania komunizmu” w związku z art.106 paragraf 1 oraz art.124 paragraf 1i 2 k.p.a, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu działającego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego, znak sprawy: IF.IT.7841.24A.2018.RS z dnia 01 sierpnia 2018 roku:

POSTANAWIAM

Zaopiniować, iż tablica upamiętniająca „sztab 2 Armii Ludowego Wojska Polskiego” mieszcząca się na elewacji budynku Nr 81 w m. Jagodzin (gm. Węgliniec) nie spełnia warunków, o których mowa w art.5a ust.1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu.

Uzasadnienie jest bardzo obszerne i wyczerpujące. Przytoczę niektóre fragmenty: Geneza „Ludowego” WP bierze się z decyzji Stalina dążącego do podporządkowania sobie Polski.

-Ludowe Wojsko Polskie po 1944 r (przymiotnik „ludowe” zaczęto dopisywać przy oficjalnej nazwie Wojsko Polskie od lat 60-tych ubiegłego wieku, co nigdy nie zostało usankcjonowane prawnie, odróżniało jednak tę armie od armii II Rzeczypospolitej) było podporą systemu zniewolenia komunistycznego Narodu Polskiego i trzymania go w sferze wpływów ZSRS.

-Jednocześnie twórcy tablicy w sposób widoczny wyeksponowali postać dowódcy, 2 AWP, czyli Karola Świerczewskiego, który był sowieckim generałem, uczestnik rewolucji bolszewickiej i wojny przeciw

Polsce w 1920 roku., skierowany przez ZSRS do dowodzenia jednostkami międzynarodowymi podczas wojny domowej w Hiszpanii oraz polskimi formacjami wojskowymi tworzonymi u boku Armii Czerwonej.

Świerczewski zatwierdzał wyroki wydane za „przestępstwa polityczne” na jego podkomendnych m.in. wywodzących się z szeregów AK., Mimo, że przysługiwało mu prawo łaski, wielokrotnie zatwierdzał wyroki śmierci, wydane za tego rodzaju przestępstwa. Był w ten sposób współodpowiedzialny za zbrodnie sądowe. Tylko między 9 grudnia 1944 roku a 26 marca 1945 roku złożył swój podpis na 39 wyrokach śmierci, wydanych z przyczyn politycznych – z tego 29 zostało wykonanych.

Jak informuje art.5a ust.1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu, pomniki, ale również kopce, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki/ nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Przez słowo „upamiętniać” należy rozumieć „zachowywać dla pamięci potomnych, czynić pamiętnym, utrwalać w pamięci a przez słowo „symbolizować” „być symbolem czegoś, przedstawiać coś za pomocą symboli.

Zgromadzone dowody stanowią podstawę do potwierdzenia, że tablica upamiętniająca „sztab 2 Armii Ludowego Wojska Polskiego i gen. Karola Świerczewskiego „ propaguje komunizm.Nie spełnia ona, zatem warunków, o których mowa w art.5a ust.1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu i podlega usunięciu.

W związku z zaistniałą sytuacją w dniu dzisiejszym tablica została zdjęta.

SOŁTYS SOŁECTWA JAGODZIN
Zbigniew Zawadzki        

{nomultithumb}